Περιβάλλον

Τα Αέρια Καύσιμα (Υγραέριο/LPG & Φυσικό Αέριο/CNG) είναι απολύτως φιλικά για το περιβάλλον. Η χρήση τους συντελεί στο να επιτευχθούν οι στόχοι του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Το Υγραέριο παρουσιάζει ανώτερα επίπεδα απόδοσης συγκριτικά με τα υγρά και στερεά καύσιμα, ενώ υπερτερεί και έναντι του Φυσικού Αερίου όσο αφορά τις εκπομπές μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα και τις συνολικές εκπομπές οργανικών στοιχείων, βελτιώνοντας την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, και προσφέροντας παράλληλα μια αξιόπιστη πηγή ενέργειας για το παρόν αλλά και για το μέλλον.

Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν ότι το Υγραέριο εκπέμπει 15-27% λιγότερα γραμμ./χλμ. Αερίων του Θερμοκηπίου σε σχέση με την βενζίνη, ενώ το Φυσικό Αέριο ακόμη λιγότερο.

Η χρήση υγραερίου ή φυσικό αερίου ως καύσιμο κίνησης, αποδεδειγμένα προσφέρει σημαντική μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων (CO2, CO, NOx)

Τα αέρια καύσιμα εκπέμπουν κατά την καύση τους μόνο Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), Οξείδια του Αζώτου (NOx) και H2O (υδρατμούς).

Τα επίπεδα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ κατώτερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ και οξείδια του αζώτου παρουσιάζονται σχεδόν 30 φορές χαμηλότερα σε σχέση πάλι με τα συμβατικά καύσιμα.

Τα καυσαέρια που εκπέμπονται από την καύση του πετρελαίου και το μαζούτ περιέχουν επίσης Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), Διοξείδιο του Θείου (SO2) και αιθάλη (αιωρούμενα σωματίδια).

Το υγραέριο & το φυσικό αέριο δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα που συναντάμε στα υγρά παράγωγα του αργού πετρελαίου (ντίζελ και το μαζούτ), όπως ο Ψευδάργυρος (Zn), ο Μόλυβδος (Pb), το Βανάδιο (Vn) και το Νικέλιο (Ni). Σε υψηλές θερμοκρασίες καύσης, αυτές οι ουσίες ευθύνονται για την οξείδωση των μετάλλων (σε λέβητες, σωληνώσεις κτλ.), ενώ είναι βλαβερές και για το περιβάλλον και τον ανθρώπινο οργανισμό.

Τα πετρελαιοκίνητα οχήματα παρουσιάζουν εφάμιλλα ποσοστά εκπομπής με τα Υγραεριοκίνητα ή τα Αεριοκίνητα οχήματα, υστερούν όμως σημαντικά στις εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων, όπου έχουμε έως και 30 φορές αυξημένα επίπεδα εκπομπής σε σχέση με το Υγραέριο ή το Φυσικό Αέριο Κίνησης.

Γενικά μπορούμε να υποστηρίξουμε πως το Υγραέριο & το Φυσικό Αέριο Κίνησης είναι μια επιλογή που χαρακτηρίζεται από Οικολογική Συνείδηση, απέναντι στο περιβάλλον αλλά και το μέλλον των παιδιών μας.

Έρευνες έχουν δηλώσει ξεκάθαρα πως το μέλλον της ανθρωπότητας μέσα στις μεγαλουπόλεις, θα μπορεί να αλλάξει σε καλύτερα επίπεδα ατμόσφαιρας, αν η Αεριοκίνηση περάσει στις συνειδήσεις των ανθρώπων.

Εδώ στην Ελλάδα, η Αεριοκίνηση είναι μια επιλογή με κύριο χαρακτηριστικό τα Οικονομικά Οφέλη (φθηνότερο κόστος καυσίμου). Στις οικολογικά προοδευμένες χώρες του Δυτικού Κόσμου, η Αεριοκίνηση είναι μια επιλογή κυρίως των οικολογικών του χαρακτηριστικών.